Ez vagy az? Egy produkciós kísérlet eredményei

Demonstrative choice in Hungarian

Tóth Enikő

DE Angol-Amerikai Intézet

Jelentés és Nyelvhasználat 6/1:129–146 (2019)
doi:10.14232/JENY.2019.1.5

Összefoglaló

Tanulmányomban egy produkciós kísérlet eredményeit mutatom be a magyar főnévi mutató névmások exoforikus használatáról. A kísérletben, egy online feleletválasztós tesztben, három tényező – a beszélőtől való relatív távolság (közel/távol), a vizuális közös figyelmi jelenet (megléte/hiánya) és a rámutató gesztus (jelenléte/hiánya a beszélő részéről) – hatását vizsgáltam a főnévi mutató névmások megválasztására. Mindhárom változó befolyásolja a névmások használatát, vagyis az eredmények megerősítik azt a feltevést (vö. Peeters–Azar–Özyürek 2014; Peeters–Özyürek 2016), hogy a főnévi mutató névmások használata nem egy egocentrikus, a beszélőhöz lehorgonyzott folyamat, hanem a beszélő és a hallgató közös interakciójaként jellemezhető, dinamikus tevékenység.

Kulcsszavak: deixis, mutató névmás, exoforikus használat, távolság, közös figyelmi jelenet, rámutató gesztus, kísérletes pragmatika

Abstract

This paper presents the results of a production experiment exploring the factors influencing the selection of Hungarian exophoric demonstratives. I adopted Peeters et al.’s (2014) design, and examined the effect of three factors – that of relative distance from the speaker, the presence or absence of visual joint attention, and the presence or absence of a pointing gesture on the part of the speaker – on the choice of Hungarian spatial demonstratives. The results are in line with Peeters et al.’s (2014) findings on Dutch, and it is shown that each of these factors has a main effect, i.e. the exophoric use of Hungarian demonstratives is not an egocentric, speaker-anchored process, rather, it is a dynamic and interactive act in between the speaker and the hearer.

Keywords: deixis, demonstratives, exophoric use, relative distance, visual joint attention, pointing gesture, experimental pragmatics

Tóth Enikő a Debreceni Egyetem Angol-Amerikai Intézetének egyetemi adjunktusa. Főbb kutatási területei a mód és a modalitás, a szemantika és a nyelvelsajátítás, valamint a kísérletes pragmatika.

Enikő Tóth is currently lecturer in linguistics at the Institute of English and American Studies, University of Debrecen. Her main fields of interest are semantics and experimental pragmatics.

Elérhetőségek/e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • Clark, Herbert H. 1996. Using Language. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Clark, Herbert H. – Adrian Bangerter 2004. Changing ideas about reference. In Ira A. Noveck – Dan Sperber (szerk.) Experimental Pragmatics. New York: Palgrave Macmillan. 25–49.
 • Coventry, Kenny R. – Debra Griffiths – Colin J. Hamilton 2014. Spatial demonstratives and perceptual space. Describing and remembering object location. Cognitive Psychology 69:46–70. doi:10.1016/j.cogpsych.2013.12.001.
 • Coventry, Kenny R. – Berenice Valdés – Alejandro Castillo – Pedro Guijarro-Fuentes 2008. Language within your reach: Near–far perceptual space and spatial demonstratives. Cognition 108/3:889–895. doi:10.1016/j.cognition.2008.06.010.
 • Csatár Péter – Tóth Enikő 2015. Az indexikális főnévi mutató névmások kontextuális használata. In Bódog Alexa – Csatár Péter – Németh T. Enikő – Vecsey Zoltán (szerk.) Használat és hatás: újabb eredmények a magyarországi pragmatikai kutatásokban. Budapest: Loisir Könyvkiadó. 67–80.
 • Diessel, Holger 1999. Demonstratives. Form, Function and Grammaticalization. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company.
 • Diessel, Holger 2006. Demonstratives, joint attention, and the emergence of grammar. Cognitive Linguistics 17/4:463–489. doi:10.1515/COG.2006.015.
 • Diessel, Holger 2012. Deixis and demonstratives. In Claudia Maienborn – Klaus von Heusinger – Paul Portner (szerk.) Semantics. An International Handbook of Natural Language Meaning. Vol. 3. Berlin, Boston: De Gruyter. 2407–2431.
 • Dömötör Éva 2012. Mutató névmások a grammatikalizációs ösvényen. In Parapatics Andrea – Csernák-Szuhánszky Debóra (szerk.) Félúton 7. Budapest: ELTE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskola. 1–13.
 • Egedi Barbara 2015. Változó struktúrák, versengő stratégiák: a mutató névmási módosítók esete. In Kenesei István – É. Kiss Katalin (szerk.) Általános Nyelvészeti Tanulmányok XXVII. Diakrón mondattani kutatások. Budapest: Akadémiai Kiadó. 107–132.
 • Enfield, Nick J. 2009. The Anatomy of Meaning. Speech, Gesture, and Composite Utterances. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Jarbou, Samir Omar 2010. Accessibility vs. physical proximity. An analysis of exophoric demonstrative practice in spoken Jordanian Arabic. Journal of Pragmatics 42/11:3078–3097. doi:10.1016/j.pragma.2010.04.014.
 • Kemmerer, David 1999. „Near” and „far” in language and perception. Cognition 73/1:35–63. doi:10.1016/S0010-0277(99)00040-2.
 • Laczkó Krisztina 2003. A mutató névmások funkcionális vizsgálata. Magyar Nyelvőr 127/3:314–325.
 • Laczkó Krisztina 2008. A mutató névmási deixisről. In Tolcsvai Nagy Gábor – Ladányi Mária (szerk.) Általános Nyelvészeti Tanulmányok XXII. Tanulmányok a funkcionális nyelvészet köréből. Budapest: Akadémiai Kiadó. 309–347.
 • Laczkó Krisztina – Tátrai Szilárd 2012. Személyek és/vagy dolgok. A harmadik személyű és a mutató névmási deixis a magyarban. In Tolcsvai Nagy Gábor – Tátrai Szilárd (szerk.) Konstrukció és jelentés. Tanulmányok a magyar nyelv funkcionális kognitív leírására. Budapest: ELTE. 231–258.
 • Levinson, Stephen C. 2004. Deixis and pragmatics. In Laurence Horn – Gergory Ward (szerk.) Handbook of Pragmatics. Oxford: Wiley-Blackwell. 97–121.
 • Meira, Sérgio – Angela Terrill 2005. Contrasting contrastive demonstratives in Tiriyó and Lavukaleve. Linguistics 43/6:1131–1152. doi:10.1515/ling.2005.43.6.1131.
 • Peeters, David – Zeynep Azar – Asli Özyürek 2014. The interplay between joint attention, physical proximity, and pointing gesture in demonstrative choice. In Paul Bello – Marcello Guarni – Marjorie McShane – Brian Scassellati (szerk.) Proceedings of the 36th Annual Meeting of the Cognitive Science Society (CogSci 2014). 1144–1149.
 • Peeters, David – Asli Özyürek 2016. This and That revisited: A social and multimodal approach to spatial demonstratives. Frontiers in Psychology 7:222. doi:10.3389/fpsyg.2016.00222.
 • Piwek, Paul – Robbert-Jan Beun – Anita Cremers 2008. „Proximal” and „distal” in language and cognition: Evidence from deictic demonstratives in Dutch. Journal of Pragmatics 40/4:694–718. doi:10.1016/j.pragma.2007.05.001.
 • Scott, Kate 2013. This and that. A procedural analysis. Lingua 131:49–65. doi:10.1016/j.lingua.2013.03.008.
 • Skarabela, Barbora – Shanley Allen – Thomas C. Scott-Phillips 2013. Joint attention helps explain why children omit new referents. Journal of Pragmatics 56:5–14. doi:10.1016/j.pragma.2012.08.003.
 • Stevens, James – Yang Zhang 2013. Relative distance and gaze in the use of entity-referring spatial demonstratives: An event-related potential study. Journal of Neurolinguistics 26:31–45. doi:10.1016/j.jneuroling.2012.02.005.
 • Talmy, Leonard 2000. Toward a Cognitive Semantics Vol 1. Concept Structuring Systems. Cambridge: The MIT Press.
 • Tátrai Szilárd 2017. A deixis. In Tolcsvai Nagy Gábor (szerk.) Nyelvtan. (A magyar nyelv kézikönyvtára 4) Budapest: Osiris Kiadó. 953–980.
 • Tóth, Enikő – Péter Csatár – Arina Banga 2014. Exploring Hungarian and Dutch gestural demonstratives. In Ludmila Veselovská – Markéta Janebová (szerk.) Complex Visibles Out There. (Olomouc Modern Language Monographs 4) Olomouc: Palacký University. 607–625.
 • Traunmüller, Hartmut 1996. Sound symbolism in deictic words. Speech, music and hearing: quarterly progress and status report 37/2:147–151.

Creative Commons Licenc
Ez a mű Creative Commons Nevezd meg! - Ne add el! - Ne változtasd! 4.0 Nemzetközi Licenc alatt van.

Ne felejtsen el hivatkozni!

Tóth Enikő 2019. Ez vagy az? Egy produkciós kísérlet eredményei. Jelentés és Nyelvhasználat 6/1:129–146. doi:10.14232/JENY.2019.1.5

bibtex
@article{JENY-2019-TothE,
	author = {Tóth, Enikő},
	year = {2019},
	title = {Ez vagy az? Egy produkciós kísérlet eredményei},
	abstract = {Tanulmányomban egy produkciós kísérlet eredményeit mutatom be a magyar főnévi mutató névmások exoforikus használatáról. A kísérletben, egy online feleletválasztós tesztben, három tényező – a beszélőtől való relatív távolság (közel/távol), a vizuális közös figyelmi jelenet (megléte/hiánya) és a rámutató gesztus (jelenléte/hiánya a beszélő részéről) – hatását vizsgáltam a főnévi mutató névmások megválasztására. Mindhárom változó befolyásolja a névmások használatát, vagyis az eredmények megerősítik azt a feltevést (vö. Peeters–Azar–Özyürek 2014; Peeters–Özyürek 2016), hogy a főnévi mutató névmások használata nem egy egocentrikus, a beszélőhöz lehorgonyzott folyamat, hanem a beszélő és a hallgató közös interakciójaként jellemezhető, dinamikus tevékenység.},
	doi = {10.14232/JENY.2019.1.5},
	language = {hu},
	journal = {Jelentés és Nyelvhasználat},
	issn = {2064-9940},
	volume = {6},
	issue = {1},
	pages = {129-146},
	url = {http://www.jeny.szte.hu/JENY-2019-TothE},
	urldate = {2019-08-15},
	copyright = {Copyright for all material published in JENY lies with the author.}
}
A folyóirat megjelenését a Nemzeti Kulturális Alap támogatja.
The journal is supported by the National Cultural Fund of Hungary.