borito

Az ígéret beszédaktusának vizsgálata a mai magyar nyelvhasználatban

Analysis of speech act of promising in Hungarian language use

Nowosielski, Diána

SZTE Általános Nyelvészeti Tanszék

Jelentés és Nyelvhasználat 3:63-98 (2016)
doi:10.14232/JENY.2016.1.4

Összefoglaló

Ebben a tanulmányban az ígéret beszédaktusát vizsgálom elméleti és gyakorlati megközelítésben. Az elméleti rész a főbb hagyományos és az újabb megközelítéseket is tartalmazza, az empirikus rész pedig egy diskurzuskiegészítéses teszt elvégzése volt. Megvizsgáltam az ígéret és a jóvátevés jelensége közötti kapcsolatot, valamint az őszinte és az őszintétlen ígéretek problémájára is rávilágítottam. A teszt kiértékelésével megállapítottam, hogy a mai magyar nyelvhasználatban milyen típusú ígéreteket használnak az egyetemisták, illetve néhány szociális tényezőn keresztül bemutattam az ígéret megjelenését különböző szituációtípusokban. Négyféle ígérettípust azonosítottam: arculatvédő, jóvátevő, visszautasító és feltételes ígéretek. Ezeket vizsgáltam szociális távolság és szociális státusz szerint. Nem elhanyagolható eredménye a tanulmánynak, hogy az ígéret gyakran nem önmagában, hanem valamely más aktussal egy szekvenciát alkotva fordul elő a nyelvhasználatban.

Kulcsszavak: beszédaktusok, ígéret, jóvátevés, őszinte ígéret, diskurzuskiegészítéses teszt

Abstract

This article includes the analysis of speech acts in pragmatics, including an analysis of an illocutionary act in Hungarian language use. The theoretical part includes classical and new theories too, however, the method was a DCT (Discourse Completion Task). I analyzed the connection between promising and remedial work as well as the problem of the sincere and insincere promises. The evaluation of test concluded what types of promises are used by Hungarian students and presented different types of situations through some social factors. I identified four types of promises: face-protective promises, remedial promises, refusal promises and conditional promises. I studied the role of social distance and social class on these types. The important result of this paper is that promise often occurs with another illocutionary act, parts of sequences.

Keywords: speech acts, promise, apology, sincere promise, Discourse Completion Task

Nowosielski Diána a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának Elméleti nyelvészet mesterszakos hallgatója. Tanulmányait 2012-ben kezdte magyar alapszakon, 2013-tól nyelvtechnológia szakiránnyal kiegészítve. Jelenlegi kutatási területe a pragmatika, azonban folyamatban lévő vizsgálódásait szeretné neuro-, illetve pszicholingvisztikai aspektusokból/kal (vagy egy másik szó) kiegészíteni.

Diana Nowosielski is a student of the Department of General Linguistics at University of Szeged, Faculty of Arts. She started her studies in 2012 at/on/in? Hungarian Literature and Linguistics withthe major/specialization of language technology from 2013. Her current research area is pragmatics but she would like to expand her ongoing investigation with neuro- and psycholinguistic aspects.

Elérhetősége/e-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • Al-Omari, Sana Kamel – Abdel-Rahman Abu-Melhim 2013. Promising as a speech act in Jordanian Arabic. International Forum of Teaching and Studies 9/1:30–33.
 • Ariff, Tun Nur Afizah Zainal – Ahmad Ibrahim Mugableh 2013. Speech act of promising among Jordanians. International Journal of Humanities and Social Science 3/13:248–266.
 • Austin, John Langshaw 1962/1990. How to do Things with Words. [magyarul: Pléh Csaba (ford., szerk.) Tetten ért szavak. Budapest: Akadémiai Kiadó]. Oxford: Clarendon Press.
 • Beebe, Leslie M. – Tomoko Takahashi – Robin Uliss-Weltz 1990. Pragmatic transfer in ESL refusals. In Robin C. Scarcella – Elaine Andersen – Stephen D. Krashen (szerk.) Developing Communicative Competence in a Second Language. New York: Heinle & Heinle Publisher. 55–73.
 • Blum-Kulka, Shoshana – Juliane House – Gabriele Kasper 1989. Cross-Cultural Pragmatics: Requests and Apologies. Norwood: Ablex.
 • Egner, Inge 2002. The Speech Act of Promising in an Intercultural Perspective. (SIL Electronic Working Papers 2002-001). Dallas: SIL International. www.sil.org/resources/publications/entry/7825 (2015. 11. 25.).
 • Fraser, Bruce 1981. On apologizing. In Florian Coulmas (szerk.) Conversational Routine. Explorations in Standardized Communication Situations and Prepatterned Speech. The Hague: Walter de Gruyter. 259–271.
 • Hickey, Raymond 1986. A promise is a promise. Studia Anglica Posnaniensia 18:69–80.
 • Kecskés István 2003. Szavak és helyzetmondatok értelmezése egy dinamikus jelentésmodell segítségével. In Németh T. Enikő – Bibok Károly (szerk.) Általános Nyelvészeti Tanulmányok XX. Tanulmányok a pragmatika köréből. Budapest: Akadémiai Kiadó. 94–102.
 • Nowosielski Diána 2015a. Az ígéret beszédakcentusának vizsgálata a mai magyar nyelvhasználatban elméleti megközelítésben. In Bíró Gyöngyvér (szerk.) Móra Akadémia Szakkollégiumi Tanulmánykötet. Szeged: SZTE Móra Ferenc Szakkollégium. 34–50.
 • Nowosielski Diána 2015b. Az ígéret beszédaktusa. In Melhardt Gergő – Szabó Gergely (szerk.) Juvenália: kettő–három. Budapest: Eötvös Collegium Magyar Műhely. 81–92.
 • Salgueiro, Antonio Blanco 2010. Promises, threats, and the foundations of speech act theory. Pragmatics 20/2:213–228.
 • Searle, John R. 1969/1997. Az illokúciós aktusok szerkezete. In Pléh Csaba – Síklaki István – Terestyényi Tamás (szerk.) Nyelv - kommunikáció - cselekvés. Budapest: Osiris Kiadó. 43–52.
 • Searle, John R. 1976. A classification of illocutionary acts. Language in Society 5/1:1–23.
 • Searle, John R. 1992. Conversation. In Herman Parret – Jef Verschueren (szerk.) (On) Searle on Conversation. (Pragmatics & Beyond New Series 21). Amsterdam: John Benjamins Publishing Company. 7–30.
 • Searle, John R. – Daniel Vanderveken 1985. Foundations of Illocutionary Logic. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Suszczyńska, Małgorzata 2003. A jóvátevés beszédaktusai a magyarban. In Németh T. Enikő – Bibok Károly (szerk.) Általános Nyelvészeti Tanulmányok XX. Tanulmányok a pragmatika köréből. Budapest: Akadémiai Kiadó. 255–294.
 • Suszczyńska, Małgorzata 2010. Remedial Work in Hungarian. A Case Study. Doktori értekezés. Szeged: Szegedi Tudományegyetem.
 • Szili Katalin 2002. Hogyan is mondunk nemet magyarul? Magyar Nyelvőr 126/2:204–220.
 • Szili Katalin 2004. Tetté vált szavak. A beszédaktusok elmélete és gyakorlata. (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához 36). Budapest: Tinta Könyvkiadó.
 • Turnbull, William 2001. An appraisal of pragmatic elicitation techniques for the social psychological study of talk. The case of request refusals. Pragmatics 11/1:31–61.

 

Creative Commons Licenc
Ez a mű Creative Commons Nevezd meg! - Ne add el! - Ne változtasd! 4.0 Nemzetközi Licenc alatt van.

Ne felejtsen el hivatkozni!

Nowosielski Diána 2016. Az ígéret beszédaktusának vizsgálata a mai magyar nyelvhasználatban. Jelentés és Nyelvhasználat 3:63–98.

bibtex
@article{nowosielski_2016,
	title = {Az ígéret beszédaktusának vizsgálata a mai magyar nyelvhasználatban},
	volume = {3},
	copyright = {Copyright for all material published in JENY lies with the author.},
	issn = {2064-9940},
	url = {http://www.jeny.szte.hu/JENY-2016-NowosielskiD},
	doi = {10.14232/JENY.2016.1.4},
	abstract = {Ebben a tanulmányban az ígéret beszédaktusát vizsgálom elméleti és gyakorlati megközelítésben. Az elméleti rész a főbb hagyományos és az újabb megközelítéseket is tartalmazza, az empirikus rész pedig egy diskurzuskiegészítéses teszt elvégzése volt. Megvizsgáltam az ígéret és a jóvátevés jelensége közötti kapcsolatot, valamint az őszinte és az őszintétlen ígéretek problémájára is rávilágítottam. A teszt kiértékelésével megállapítottam, hogy a mai magyar nyelvhasználatban milyen típusú ígéreteket használnak az egyetemisták, illetve néhány szociális tényezőn keresztül bemutattam az ígéret megjelenését különböző szituációtípusokban. Négyféle ígérettípust azonosítottam: arculatvédő, jóvátevő, visszautasító és feltételes ígéretek. Ezeket vizsgáltam szociális távolság és szociális státusz szerint. Nem elhanyagolható eredménye a tanulmánynak, hogy az ígéret gyakran nem önmagában, hanem valamely más aktussal egy szekvenciát alkotva fordul elő a nyelvhasználatban.},
	language = {hu},
	urldate = {2016-06-29},
	journal = {Jelentés és Nyelvhasználat},
	author = {Nowosielski, Diána},
	month = jul,
	year = {2016},
	pages = {63--98},
}
A folyóirat megjelenését a Nemzeti Kulturális Alap támogatja.
The journal is supported by the National Cultural Fund of Hungary.