borito

Az idézés mint újrakonstruálás

Az idéző tevékenység az egyenes idézésben

Quoting as re-construal. Quoting activity in the production of direct quotes

Csontos Nóra

KRE Magyar Nyelvtudományi Tanszék

Université Sorbonne Paris Cité, INALCO

Jelentés és Nyelvhasználat 3:1-19 (2016)
doi:10.14232/JENY.2016.1.1

Összefoglaló

A tanulmány a funkcionális kognitív szemantika és a pragmatika mint szemléletmód együttes érvényesítésével a közös figyelmi jelenetben megvalósuló idézést mint egy meglevő és nyelvileg reprezentált esemény újrakonstruálását értelmezi. Az idézést ezáltal két esemény reprezentációját elvégző, összetett jelentésszerkezetnek tekinti, és az idézésnek az idéző tevékenység által irányított megalkotási módját, illetve az idéző résznek és az idézetnek egymás megteremtéséhez való kölcsönös hozzájárulási folyamatát, kölcsönös kidolgozottságát elemzi. Ebben az elméleti keretben az idéző adaptív tevékenységét az egyenes idézésben vizsgálja. Ezen elemzéssel azt kívánja bemutatni, hogy az egyenes idézési módban az idéző miként valósítja meg az eredeti diskurzus hozzáférhetővé tételét, és mindeközben miként befolyásolhatja a beágyazódó diskurzus megértését és értelmezését.

Kulcsszavak: újrakonstruálás, összetett jelentésszerkezet, egyenes idézés, idéző tevékenység, referenciapont-szerkezet

Abstract

The paper combines cognitive semantic analysis with the pragmatic perspective to argue for an interpretation of quoting as the re-construal of a linguistically represented event. Quotations are thus regarded as composite semantic structures effecting the representation of two events. The paper studies the construal of quotations as a function of the speaker’s quoting activity, and also investigates the contributions made by the quoting and quoted passages to each other’s emergence, via relations of mutual elaboration. More specifically, the study focuses on the adaptive activity of the quoting person as reflected in direct quotes. The aim of the study is to explore how the quoting person can use direct quotes to provide access to the original discourse, and at the same time how she can also influence the comprehension and interpretation of the embedded discourse.

Keywords: re-construal, composite semantic structure, direct quotation, quoting activity, reference point construction

Csontos Nóra a Károli Gáspár Református Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszékének egyetemi adjunktusa, valamint az Université Sorbonne Paris Cité, INALCO vendégoktatója. Kutatási területei: a perspektivizáció (elsősorban az idézés) pragmatikai, kognitív szemantikai vizsgálata, történeti pragmatika, a filozófiai hermeneutika, a recepcióelmélet és a fenomenológia háttérfelvetéseinek bevonása a (történeti) pragmatikai/szemantikai vizsgálatokba.

Nóra Csontos works as assistant professor at the Department of Hungarian Linguistics of Károli Gáspár University of the Reformed Church (Budapest, Hungary), and also as guest lecturer at Université Sorbonne Paris Cité, INALCO. Her fields of research include the pragmatic and cognitive semantic study of perspectivization (with special regard to quoting); historical pragmatics; philosophical hermeneutics; and the grounding of (historical) pragmatic and semantic investigations by the background assumptions of reception theory and phenomenology.

Elérhetősége/e-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • Assmann, Jan 1999. A kulturális emlékezet. Írás, emlékezés és politikai identitás a korai magaskultúrákban. Budapest: Atlantisz Könyvkiadó.
 • Compagnon, Antoine 1979. La seconde main ou le travail de la citation. Paris: Seuil.
 • Csontos Nóra 2009. Az írásjelek alkalmazásának alakulástörténete a 17. század közepétől a 19. század elejéig keletkezett magyar nyelvű nyomtatványokban. Doktori értekezés. Budapest: Eötvös Loránd Tudományegyetem. http://doktori.btk.elte.hu/lingv/csontosnora/diss.pdf (2015. 06. 17.).
 • Csontos Nóra 2012. Az idézés kognitív szemantikai megközelítése. In Tolcsvai Nagy Gábor – Tátrai Szilárd (szerk.) Konstrukció és jelentés. Tanulmányok a magyar nyelv funkcionális kognitív leírására. Budapest: ELTE – DiAGram Funkcionális nyelvészeti műhely. 195–210.
 • Csontos Nóra – Tátrai Szilárd 2008. Az idézés pragmatikai megközelítése (Az idézési módok vizsgálatának lehetőségei a magyar nyelvű írásbeliségben). In Tolcsvai Nagy Gábor – Ladányi Mária (szerk.) Általános Nyelvészeti Tanulmányok XXII. Tanulmányok a funkcionális nyelvészet köréből. Budapest: Akadémiai Kiadó. 59–119.
 • Eőry Vilma (szerk.) 2007. Értelmező szótár+. (Magyar nyelv kézikönyvei 13–14). Budapest: Tinta Könyvkiadó.
 • Fehér M. István 2008. Szóbeliség, írásbeliség, hermeneutika. Világosság XLIX/6:25–48.
 • Gadamer, Hans-Georg 1984. Igazság és módszer. Egy filozófiai hermeneutika vázlata. Budapest: Gondolat Kiadó.
 • Gadamer, Hans-Georg 1991. Szöveg és interpretáció. In Bacsó Béla (szerk.) Szöveg és interpretáció. Budapest: Cserépfalvi Könyvkiadó. 17–41.
 • Genette, Gérard 1996. Transztextualitás. Helikon 1996/1–2:82–90.
 • Heidegger, Martin 2001. A fenomenológia alapproblémái. Budapest: Osiris Kiadó, Gond-Cura Alapítvány.
 • Iser, Wolfgang 1996. Az olvasás aktusa. In Kiss Attila Atilla – Kovács Sándor – Odorics Ferenc (szerk.) Testes könyv I. (deKON-KÖNYVek 8). Szeged: Ictus. 241–264.
 • Jauss, Hans Robert 1999. A recepció elmélete. In Kulcsár-Szabó Zoltán (szerk.) Recepcióelmélet – esztétikai tapasztalat – irodalmi hermeneutika. Budapest: Osiris Kiadó. 9–35.
 • Kocsány Piroska 1992. Szövegnyelvészet versus szövegelemzés. In Petőfi S. János – Békési Imre – Vass László (szerk.) Szemiotikai szövegtan 5. Szeged: JGYTF Kiadó. 145–152.
 • Lakoff, George 1987. Women, Fire, and Dangerous Things. Chicago, London: University of Chicago Press.
 • Langacker, Ronald W. 1987. Foundations of Cognitive Grammar. Vol. 1. Stanford: Stanford University Press.
 • Langacker, Ronald W. 1991. Foundations of Cognitive Grammar. Vol. 2. Stanford: Stanford University Press.
 • Langacker, Ronald W. 1999. Grammar and Conceptualization. Berlin, New York: Walter de Gruyter.
 • Langacker, Ronald W. 2008. Cognitive Grammar. A Basic Introduction. Oxford, New York: Oxford University Press.
 • Levinson, Stephen C. 1983. Pragmatics. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Marmaridou, Sophia S. A. 2000. Pragmatic Meaning and Cognition. Amsterdam, Philadelphia: John Benjamins Publishing Company.
 • Ong, Walter 1998. A szöveg mint interpretáció. In Nyíri Kristóf – Szécsi Gábor (szerk.) Szó́beliség és írásbeliség. A kommunikációs technológiák története Homérosztól Heideggerig. Budapest: Áron Kiadó. 143–165.
 • Sanders, José – Wilbert Spooren 1997. Perspective, subjectivity, and modality from a cognitive linguistic point of view. In Wolf-Andreas Liebert – Gisela Redeker – Linda R. Waugh (szerk.) Discourse and Perspective in Cognitive Linguistics. (Current Issues in Linguistic Theory 151). Amsterdam: John Benjamins Publishing Company. 85–112.
 • Tátrai Szilárd 2005. A nézőpont szerepe a narratív megértésben. In Kertész András – Pelyvás Péter (szerk.) Általános Nyelvészeti Tanulmányok XXI. Tanulmányok a kognitív szemantika köréből. Budapest: Akadémiai Kiadó. 207–229.
 • Tátrai Szilárd 2010. Áttekintés a deixisről (funkcionális kognitív kiindulópontból). Magyar Nyelvőr 134/2:211–233.
 • Tátrai Szilárd 2011. Bevezetés a pragmatikába. Funkcionális kognitív megközelítés. (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához 131). Budapest: Tinta Könyvkiadó.
 • Tátrai, Szilárd – Nóra Csontos 2009. Perspectivization and modes of quoting in Hungarian. Acta Linguistica Hungarica 56/4:441–468.
 • Tolcsvai Nagy Gábor 2001. A magyar nyelv szövegtana. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó.
 • Tolcsvai Nagy Gábor 2003. Topikaktiválás és topikfolytonosság magyar nyelvű szövegekben. In Németh T. Enikő – Bibok Károly (szerk.) Általános Nyelvészeti Tanulmányok XX. Tanulmányok a pragmatika köréből. Budapest: Akadémiai Kiadó. 295–325.
 • Tolcsvai Nagy Gábor 2010. A kognitív szemantika. Nyitra: Konstantin Filozófus Egyetem, Közép-európai Tanulmányok Kara.
 • Tolcsvai Nagy Gábor 2013. Bevezetés a kognitív nyelvészetbe. Budapest: Osiris Kiadó.
 • Tomasello, Michael 2002. Gondolkodás és kultúra. Budapest: Osiris Kiadó.
 • Verschueren, Jef 1999. Understanding Pragmatics. London: Arnold Publishers.

 

Creative Commons Licenc
Ez a mű Creative Commons Nevezd meg! - Ne add el! - Ne változtasd! 4.0 Nemzetközi Licenc alatt van.

Ne felejtsen el hivatkozni!

Csontos Nóra 2016. Az idézés mint újrakonstruálás. Az idéző tevékenység az egyenes idézésben. Jelentés és Nyelvhasználat 3:1–19.

bibtex
@article{csontos_idezes_2016,
title = {Az idézés mint újrakonstruálás. {Az} idéző tevékenység az egyenes idézésben},
volume = {3},
copyright = {Copyright for all material published in JENY lies with the author.},
issn = {2064-9940},
url = {http://www.jeny.szte.hu/jeny-2016-csontosn},
abstract = {A tanulmány a funkcionális kognitív szemantika és a pragmatika mint szemléletmód együttes érvényesítésével a közös figyelmi jelenetben megvalósuló idézést mint egy meglevő és nyelvileg reprezentált esemény újrakonstruálását értelmezi. Az idézést ezáltal két esemény reprezentációját elvégző, összetett jelentésszerkezetnek tekinti, és az idézésnek az idéző tevékenység által irányított megalkotási módját, illetve az idéző résznek és az idézetnek egymás megteremtéséhez való kölcsönös hozzájárulási folyamatát, kölcsönös kidolgozottságát elemzi. Ebben az elméleti keretben az idéző adaptív tevékenységét az egyenes idézésben vizsgálja. Ezen elemzéssel azt kívánja bemutatni, hogy az egyenes idézési módban az idéző miként valósítja meg az eredeti diskurzus hozzáférhetővé tételét, és mindeközben miként befolyásolhatja a beágyazódó diskurzus megértését és értelmezését.},
language = {hu},
journal = {Jelentés és Nyelvhasználat},
author = {Csontos, Nóra},
month = mar,
year = {2016},
pages = {1--19},
}
A folyóirat megjelenését a Nemzeti Kulturális Alap támogatja.
The journal is supported by the National Cultural Fund of Hungary.